โครงการซัมเมอร์คอร์สภาษาอังกฤษ 28 วัน ณ สถาบันภาษา  LSC-Stanton เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

“ สำหรับน้องๆ  อายุ 11-17 ปี ”

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านรักภาษา และโรงเรียน LSC-Stanton ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจาก British council และรัฐบาลอังกฤษ

 

ตลอดโครงการนักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษ ซึ่งรายละเอียดครอบครัวที่จะไปอยู่น้องๆจะได้รับก่อนเดินทาง มีอาจารย์ชาวไทยร่วมเดินทางไปอยู่กับน้องๆโดยเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ ซึ่งผู้ปกครองจึงวางใจได้ถึงส่วนนี้ นักเรียนจะมีอาหารรับประทาน 3 มื้อต่อวัน ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัว พูดคุยกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้รับการดูแลเรื่องการเดินทางไป-กลับโรงเรียนจากครอบครัวอุปถัมภ์

 

โรงเรียน LSC-Stanton มีห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ Internet ทั่วทั้งแคมปัส  น้องๆ จะได้เรียนภาษากับอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษ รวมหลักสูตรเข้มข้น 60 ชั่วโมงตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยแบ่งชั้นเรียนตามระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ได้เล่นกีฬา และกิจกรรมสนุกอื่นๆ อีกมากมาย บางครั้งจะมีการพาไปเรียนนอกสถานที่ด้วย  ในช่วงบ่ายจะเป็นทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สําคัญตามโปรแกรม เช่น London Eye, Madam Tus Saud’s, Greenwich Royal Observatory, พระราชวัง Kensington, British Museum, St. James Park, Oxford Street, M&M World, Leicester Square, Millennium Bridge, Westfield, Covent Garden, Trafalgar Square, Museum of London, National History Museum, Camden Lock Market, Piccadilly Circus, China Town

 

กําหนดเวลาเดินทาง : 1-28 เมษายน 2560

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ : 169,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีอายุระหว่าง 11 – 17 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

3. สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ ตั้งใจและสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนด

 

การสมัคร

1. กรอกใบสมัคร 1 ชุด, สำเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ

2. ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท (หักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

 

หมายเหตุ: หมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคม 2559

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ

 • ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน

 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศ (วงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท)

 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Host Family) นักเรียน 2-4 คน ต่อ 1 ครอบครัว และดูแลซักเสื้อผ้า, อาจารย์พักห้องเดี่ยว

 • ค่าอาหารครบ 3 มื้อในอังกฤษ มื้อกลางวันเป็น Packed-lunch และพิเศษทานอาหารเลื่องชื่อที่ภัตคาร 4 Season

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม และสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายทั่วทั้งกรุงลอนดอนแบบจุใจ

 • ท่องเที่ยวเต็มวันสุดสัปดาห์ที่ Oxford และ Cambridge University

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง พร้อมรับของที่ระลึก

หมายเหตุ: ฟรีซิมการ์ด และ VIP Discount ที่ ร้าน Outlet พิเศษสุด

 

– นำทีมโดยเจ้าหน้าที่คนไทยที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำ ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ประมาณ 100 ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับบุคคล)

 • กรณีต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทําพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์และอื่นๆ (ถ้ามี)

Optional: ทริปเที่ยว Scotland + Highland 3 วัน 2 คืน ราคา 15,000 บาท

 

เมื่อโครงการได้รับใบสมัคร, ใบอนุญาตและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมค่ามัดจํายืนยันการเดินทางเป็น เงิน 30,000 บาทแล้ว (เงินมัดจำจะไม่ได้รับคืนหากมีการสละสิทธิ์การเดินทางในภายหลัง) จะแจ้งกำหนดชำระส่วนที่เหลือให้ทราบพร้อมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวที่ต้องชําระผ่านโครงการฯ แล้วแต่ทางโรงเรียนกำหนด

 

ไปลอนดอนกับโรงเรียนบ้านรักภาษา… มั่นใจได้

 

1. อุ่นใจ ตัวแทนของทางบ้านรักภาษา ไปดูแลนักเรียนตลอดทั้งทริป

 

2. น่าเชื่อถือ ร่วมงานกับหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของทางโรงเรียน LSC ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน จึงเป็นความสะดวกสำหรับน้องๆนักเรียนและครูผู้บริหารในการติดต่อเมื่อมาเรียน และใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษ

 

3. ปลอดภัย เนื่องจากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ท่านผู้ปกครองสามารถวางใจในด้านความปลอดภัยของบุตรหลานได้ ทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกครั้งจะเดินทางเป็นกลุ่ม มีครูชาวไทย และชาวอังกฤษเป็นผู้ดูแลติดตามเสมอ และเด็กนักเรียนทุกคนจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของครูผู้ดูแลในการเดินทาง ครั้งนั้นและเบอร์โทรศัพท์ของทางโรงเรียนพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา

 

4. ใส่ใจ Host Family ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี และมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย (หากต้องการพักเดี่ยว สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ล่วงหน้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

5. สะดวกสบาย การเดินทางมาโรงเรียนอาจจะเดินมาโรงเรียน หรือนั่งรถประจําทาง (ค่ารถบัสรายเดือนรวมอยู่ในค่าโครงการแล้ว) เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน สูงสุดประมาณ 30 นาที

logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

         

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US