เกี่ยวกับเรา

Banrakpasa Language School
“Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities”
“เรียนสนุกได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา”

การเรียนภาษา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือนั่นมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

โรงเรียนบ้านรักภาษา (Banrakpasa Language School) ริเริ่มจาก ครูซุ่น เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับเด็กที่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบ้านครูซุ่นไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ จึงย้ายสถานที่ไปสอนยังสโมสรของหมู่บ้านคริสตัล ถนนไทรม้า แม้ว่าที่ซอยถนนไทรมานี้จะค่อนข้างห่างไกล ประกอบกับไม่ได้มีการโฆษณาไปมากนัก แต่ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกต่อ เป็นปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่นเติบโตขึ้น กระทั่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์


วิสัยทัศน์
บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน


พันธกิจ
มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

Banrakpasa Language School

วิทยาการ และ เทคโนโลยีสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าฉันใด การศึกษาย่อมพัฒนาจิตใจและสร้างความเจริญในตัวมนุษย์ได้ฉันนั้น ในศตวรรษนี้ ถ้าใครไม่กล่าวถึง โลกาภิวัตน์ หรือ ประชาคมอาเซียนก็คงไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อโลก เพราะโลกเราปัจจุบันนี้ ไร้พรมแดน ฉะนั้น การสื่อสารกับชาวโลก ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด ก็คือ “ภาษาต่างประเทศในการติดต่อ และภาษาโลกที่กล่าวถึง ก็คือ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ”

เด็กยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะ ในทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อแสดงศักยภาพบนเวทีโลก และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ความสำคัญต่อเด็กๆ ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะเป็นรากฐานที่ให้พวกเขาได้ฝึกฝนการเรียนภาษาตั้งแต่ เยาว์วัย การเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงวัยที่ดีที่สุดคือ การเรียนตั้งแต่เล็กๆ คือยิ่งเล็ก ยิ่งดี เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้อย่างธรรมชาติ และประกอบการเคลื่อนไหว ด้วยทฤษฎี TPR หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สมดังสโลแกนของบ้านรักภาษา ที่ว่า “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้อง..บ้านรักภาษา”

บ้านรักภาษาให้ความสำคัญกับการเรียนในกลุ่มเล็กๆ กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารสองทาง (Interactive Learning) ในบรรยากาศที่อบอุ่น ที่สำคัญไปกว่าความรู้ในภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านรักภาษาสร้างให้อนาคตของชาติเหล่านี้ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงความสามารถอย่างธรรมชาติและมั่นใจ มีความมั่นคงในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์

บ้านรักภาษา เป็นบันไดขั้นแรกๆ ที่จะขับเคลื่อนนำพาเด็กๆ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสติปัญญาและความมั่นใจ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้นำภาษาต่างประเทศไปใช้สื่อสารในเวทีโลก และส่งเสริมให้พวกเขาสร้างและพัฒนาชาติไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

“We achieve excellence together by integrated learning with fun activities”

เสียงประทับใจ…. บ้านรักภาษา