News

บ้านรักภาษาได้รับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการเเฟรนไชส์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ” ประจำปี 2563 ซึ่งแต่ละแฟรนไชส์ต่างได้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการและได้รับการเพิ่มพูนความรู้ การได้รับคำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน และสร้างจุดแข็งเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  บ้านรักภาษาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการเเฟรนไชส์ ประจำปี 2563

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •