News

สำหรับนักเรียนที่ไปสอบYCT เเละ HSK ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเเละอย่าลืมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องสอบ

“บ้านรักภาษาขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจกับการสอบ เเละขอให้ผลที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่นักเรียนทุกคนตั้งใจไว้นะคะ”
ขอให้โชคดีและเราจะสนับสนุนคุณ
Good luck, we'll be rooting for you
祝你好运,我们会支持你的。
Zhù nǐ hǎo yùn, wǒmen huì zhīchí nǐ de.